Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj digitálnych produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.lenkahlbocka.sk

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.lenkahlbocka.sk je Ing. Lenka Hlbocká so sídlom Malženice 483, 919 29 Malženice, Slovenská republika, IČO 52372634, DIČ 1075829128. Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. Lenka Hlbocká, t. č. 0904 429 634, email: info@lenkahlbocka.sk

Predávajúci:

Ing. Lenka Hlbocká
Malženice 483
919 29 Malženice

IČO: 52372634
DIČ 1075829128

e-mail: info@lenkahlbocka.sk
t.č. 0904 429 634

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.lenkahlbockaa.sk je Ing. Lenka Hlbocká, Malženice 483, 919 29 Malženice, IČO 52372634.

Kupujúci
Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky www.lenkahlbocka.sk, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.lenkahlocka.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.lenkahlocka.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou objednávkového formulára.

 Objednávkový formulár je formulár na intrernetovej stránke www.lenkahlocka.sk, ktorý slúži na predaj elektronických produktov.

Elektronickým produktom sú e-knihy a online kurzy predávané na internetovej stránke www.lenkahlocka.sk.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluvy vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.lenkahlocka.sk e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Ing. Lenka Hlbocká a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.lenkahlocka.sk

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Digitálne produkty predávané prostredníctvom stránky www.lenkahlocka.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.").

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je ivazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim.

Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

III. Cena

Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. Ak je uvedená akčná cena, sú spolu s ňou uvedené podmienky a časové obdobie platnosti.
Vzhľadom na charakter produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním.

Dohodntuná kúpna cena je cena uvedená pri produkte v okamihu odoslania objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tím je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu za takúto zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo zo strany Kupujúceho i k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, Predávávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v okamihu medzi odoslaním objednávky a jej potvrdení zo strany Predávajúceho, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

Predávajúci nie je platcom DPH.

III. Platobné podmienky

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

Internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky

Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam).

Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu info@lenkahlbocka.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese info@lenkahlbocka.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.

Pri kúpe e-knihy bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdonom dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej zprávy, alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možno stiahnuť či otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu bude Kupujúcemu po uhradení ceny vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje.

Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby mal Kupujúci k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf.

V. Garancia a Reklamácie

Garancia

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Za svoje produkty Ing. Lenka Hlbocká ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 15 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.

O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu info@lenkahlbocka.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).

Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Reklamácie

Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho info@lenkahlbocka.sk. Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve.

Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.

Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

VI. Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.lenkahlbocka.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

VII. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jedho súčinnosť s hardvérom a softvérom a ochrana autorských práv

Digitálny obsah je zasielaný iba Kupujúcemu na jeho elektornickú adresu, prípadne zprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby mal Kupujúci k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte .docx a pdf. K prehrávanú obsahu v on-line kurze v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah Kupujúci prehrá pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Softvér musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby bol Kupujúci pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby jeho hardvér umožňoval zvukový výstup. Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti internetového pripojenia, ktorým disponuje Kupujúci. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkty sú vytvorené s využitím znalostí a skúsností ktoré Predávajúci nadobudol rokmi praxe. Ide o návody a dopručenia a záleží len na Kupujúcom, ako ich v praxi použije a s akou snahou a úsilím sa bude venovať uvedeniu týchto informácií do praxe. Preto Predávajúci nemôže zodpovedať za to, akých konktrétnych výsledkov na základe produktov Kupujúci dosiahne. Produkty nenahradzujú osobnú konzultáciu. Digitálny obsah je chránený autorský právom a nie je možné ho bez predchádzajúceho výslovného prísomného súhlasu Predávajúceho, ďalej šíriť, alebo umožniť jeho užívanie ďalším osobám. Porušenie autorskách práv je postihnuteľné nie len podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin.

Po zakúpení on-line kurzu budú Kupujúcemu po úhrade ceny, zaslané prístupové údaje k prihláseniu do jeho užívateľskéh účtu. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Kupujúci sa tiež zaväzuje udržiavať jeho údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia jeho povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo tých VOP je Predávajúci oprávnený užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

VIII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

 V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 5. 2019.

V Malženiciach, 1. 5. 2019

Ing. Lenka Hlbocká