Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Ing. Lenka Hlbocká, Malženice 483, 919 29 Malženice, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.lenkahlbocka.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovávateľom, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: info@lenkahlbocka.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
• Budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
• plním podľa článku 13 GDPR informačné povinnosti ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov,
• umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. doručenie tovaru, zaslanie e-knihy, zaslanie prístupov...)

• vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

• marketing – zasielanie newslettrov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať.
Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam newslettery, iba na základe vášho súhlasu a iba v čase pokiaľ budem oprávnene podnikať. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

• pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku alebo Instagrame, a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
• fotografická dokumentácia. Živé akcie, prednášky, workshopy.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prezeraní mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, tak dlho ako sa na stránke zdržíte a zo stránky, z ktorej prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

• SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil),
• Google.com, Facebook.com, Instagram.com a ďalšie sociálne siete,
• účtovná firma.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba.

Poskytnutie osobných údajov mimo Európsku úniu

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť , prosím kontaktujte ma e-mailom na info@lenkahlbocka.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím, v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujem 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou. Napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielam, pokiaľ ste môj zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ mojim zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 9. 2. 2019